6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE YÖNETMELİK KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

ARKKONTROL ROBOTİK OTOMASYON SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİolarak veri sorumlusu sıfatıyla, faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösteriyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyor ve işbu aydınlatma metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ARKKONTROL ROBOTİK OTOMASYON SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca ARKKONTROL) ve iştiraki olduğu şirketleri tarafından, KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere veya yurt dışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün, eğitim ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışanlarla olan iş ilişkimiz dahilinde;
 • işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini Aydınlatma amacı ve haklarınızın bildirilmesi kapsamında bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. (Aşağıdaki belirtilen kişisel ve nitelikli verileriniz ile sınırlı kalmaksızın yasal zorunluluk gereği ticari, akdi, kanuni olarak tarafımızca talep edilerek VE RIZANIZLA VEREREK sağlanan veya bizzat paylaşmış olduğunuz verileriniz işlenecektir.)

 

 

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti/kimlik kartı sureti.

İletişim Verisi

Telefon numarası (sabit hat ve mobil numara), açık adres bilgisi (her türlü yazılı yazışmaların yapılacağı yurt içinde bulunan nüfus idaresi, muhtarlıktan veya e-devletten alınacak ikametgâh belgesi), e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı sureti, asgari geçim indirimi bilgisi, yapılması gerekli olan hallerde özel sağlık sigortası bilgileri.

özel Nitelikli Kişisel Veri

Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, hemogram ( kan tahlili), işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve işyerinde SGK'ya kayıtlı tüm personel için anlaşmalı hastanelerde yaptırılan üç yıllık periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri.

 

İş Kanunu, Ceza Kanunları ve gerekse erişim sağlayıcı ile yapılan sözleşmeler kapsamında ileride delil teşkil etmesi ve çalışanın performans raporlarının düzenlenmesi amacıyla kendisine verilmiş olan tüm iletişim ve bilişim ekipmanları ve şirkete ait internet ve iletişim veri sağlayıcıları aracılığıyla şahsi veya şirket tarafından sağlanmış e-posta adresi, Skype kurumsal hesabı, şirket hatları üzerinden olan yapmış olduğu tüm görüşme ve yazışma kayıtları.

çalışanların internet erişim logları, giriş çıkış logları,  çalışan günlük aktivite verileri, şirkete ait telefon ve bilgisayar ile yine şirkete ait internet erişim veri sağlayıcısı kullanılarak ziyeret edilen siteler, çalışan personel ve ya 3. Şahıslarla, müşteriler ile yapılan telefon, mail, whatsapp görüşmeleri ve bunlar gibi.

 

Şirketin SGK ‘ya kayıtlı işçileri haricinde yapılacak tüm giriş çıkışların kontrollü olarak sağlanması, tüm personel dâhil işyerlerinde güvenliğin sağlanması, performans değerlendirmelerinin yapılması ve mavi yakalı personel için fazla mesailerin hesaplarının tutulması amaçları ile;

 • İdari ve fabrika olan tüm işyerlerinde gerçek kişiye ait fotoğraf ve şirket bünyesinde ve fabrikalarımızda 7/24 güvenlik ve iş akışı takibi amacıyla kameralarla alınan görüntü ve ses kayıtları.

Eğitim Verisi

öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, referansların kişi ve iletişim bilgileri, aldığı kurslar ve kullanma seviyeleri.

çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri, kullanmakta olduğu programlar ve seviyeleri.

Aile ve Yakını Verisi

Evli ise; evlilik cüzdanı; eş ve varsa çocuklarının ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı sureti/nüfus cüzdanı sureti, çalışıp çalışmadıkları, eğitim durumları, ulaşılması gerektiğinde verdiğiniz yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası.

çalışma Verisi

SGK Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, SGK hizmet dökümü, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler.

İzin Verisi

İzin kıdem temel tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, özel izinlerde ve raporlu olduğu dönemde bulunacağı adres/telefon.

Diğer

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, ARKKONTROL tarafından, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere ve kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlenebilecektir: Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte aşağıda daha detaylı sayılan amaçlarla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, ARKKONTROL ROBOTİK OTOMASYON SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ başta olmak üzere bağlı Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ARKKONTROL  ‘in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz fiziksel güvenlik amacıyla işyeri, ofis, tesis ve fabrikalarında kurumlarında güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmakta; ziyaretçilerimizin giriş ve çıkışlarında kayıtları alınmaktadır. Şirketimizin internet servislerinden faydalananların geçmişe yönelik bağlantı bilgileri kanunun gerekliliklerine uygun olarak saklanır. Kişisel verileriniz Şirketimiz ve bağlı Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek işlenebilecektir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
 • çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
 • çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması
 • Şirket merkezinin bulunduğu fabrikalar ve idari binalara yaya veya şirket araçları, kiralanan araçların takibi, çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

 • Müşteri şikâyetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
 • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
 • çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 • çalışanlarla iletişimin sağlanması
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
 • çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması
 • Kartvizit basımının sağlanması
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
 • çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
 • Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
 • çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
 • çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 • Toplu elektronik posta yönetiminin sağlanması
 • çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Kalite kontrolün sağlanması
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • Memnuniyet anketi analizi yapılması
 • Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışındaki üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Belirtilen amaçlarla İşlenen kişisel verileriniz; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, ARKKONTROL 'a dâhil iştiraki olduğumuz şirketlerimizle, ilgili yasal hükümler çerçevesinde doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

 

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile İnsan Kaynaklarına ait yazılıma ve S.A.P sistemine işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

 

 

 

 

 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti

 

Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

 

Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliriz.

 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarabiliriz.

 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliriz.

 

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

 

Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliriz.

 

Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabiliriz.

 

Kişisel verileriniz, yurt dışı iş seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve yurt dışındaki iştiraklerimiz ve müşterilerimiz ile paylaşılabiliriz.

 

Haklarınız

 

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 

  1. Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  3. Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
  4. Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
  5. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz.
  6. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
  7. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
  8. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel ve/veya özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Rızanızı Gerektiren Haller:

KVKK'nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ARKKONTROL 'ın açık rıza almaksızın kişisel verileri (sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri) işleyebilme hakkı mevcuttur.

Mevzuatta belirtilen ve yukarıda yer alan istisnalar haricinde, özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil tüm kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın işlenemez. Açık rızanız alınmadan önce size ait verilerin işlenme gerekçesi ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmeniz gerekmektedir.

Veri Güvenliği:

Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

;